Solidarność Wielkopolska - Aktualności

Poniedziałek 27 lipca 2015

To już 35 lat trwa nasza „Solidarność”. Tym, którzy pamiętają jej powstanie 31 sierpnia 1981 r., pamiętają te dni obaw, niedowierzania, w końcu radości i wręcz euforii, aż trudno uwierzyć, że tak szybko to minęło. Bo chociaż przez kolejne lata działo się wiele – wydarzenia radosne przeplatały się z dramatycznymi, a nastrój tryumfu i entuzjazmu z nastrojem smutku i poczuciem beznadziei – to przecież ciągle była i jest ta sama, nasza „Solidarność”. Nasza, ale też już pokolenia naszych dzieci, a czasami i wnuków.

Poniedziałek 27 lipca 2015

Dbałość o zapewnienie młodym ludziom właściwego rozwoju zawodowego i osobowościowego oraz pomoc w znalezieniu drogi zawodowej i zaangażowania społecznego - to zagadnienia, którym niemieckie związki zawodowe zrzeszone w centrali DGB poświęcają dużo uwagi.

Poniedziałek 27 lipca 2015

Ks. dr Paweł Nowogórski CSMA oraz  Paweł Fereniec zapraszają do muzeum multimedialnego bł. ks. Jerzego Popiełuszki, które mieści się w Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. J. Popiełuszki w Górsku, w pobliżu miejsca uprowadzenia księdza.

Poniedziałek 27 lipca 2015

W 2014 r. aktywną działalność prowadziło 12,9 tys. jednostek organizacyjnych związków zawodowych, co stanowiło 66% podmiotów tego typu zarejestrowanych w rejestrze REGON. Organizacje te zrzeszały łącznie 1,6 mln członków. Co czwarta osoba zrzeszona w związkach zawodowych zajmowała się zawodowo edukacją. Najwyższy odsetek związkowców wśród pracowników wystąpił w górnictwie i przemyśle wydobywczym. 

Poniedziałek 27 lipca 2015

Wprawdzie budżet państwa za 2014 rok został zrealizowany zgodnie z ustawą budżetową, to jednak nie wpłynął pozytywnie na zmianę obecnej i przyszłej sytuacji gospodarczej Polski. Nadal mamy do czynienia z niezadowalającą jakością planowania niektórych dochodów i wydatków budżetu państwa oraz brakiem wypracowanych procedur systematycznego przeglądu wydatków publicznych Ponadto, w budżecie państwa realizowane zadania są nieskoordynowane i brakuje w nich niepowiązana z długo i średnioterminowymi programami. Powoduje to sytuację, że zasoby administracji państwowej (w tym szczególnie Ministerstwa Finansów) są angażowane do bieżących działań ad hoc zamiast koncentrować się na podejmowaniu decyzji i działań o charakterze strategicznym i długoterminowym horyzoncie czasowym. Dlatego też nie odnotowujemy sukcesu w realizacji żadnego praktycznie planu rozwoju zaczynając od Krajowego Programu Reform służącemu realizacji Strategii Europa 2020, po przez Długookresową Strategię Rozwoju Kraju – Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności, a kończąc na Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju.

Poniedziałek 27 lipca 2015

W Poczcie Polskiej zaczął obowiązywać nowy Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy. Negocjacje zapisów tego dokumentu trwały niemal rok. W firmie w dalszym ciągu trwa spór zbiorowy na tle płacowym.